Tekst jednolity po zarejestrowaniu części zmian uchwalonych 24 czerwca 2019.

Opracowane w dniu 8-06-2020

STATUT

 

REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KRAKOWIE

 

 

I Postanowienia ogólne.

 § 1

 1. Nazwa Związku brzmi:
  Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie.
 2. Siedzibą Związku jest Kraków.
 3. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, zwany dalej „Związkiem'', jest związkiem rewizyjnym spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285), zwanej dalej „ustawą".
 4. Związek jest samorządną organizacją spółdzielczą, działa na podstawie ustawy, innych aktów prawnych oraz niniejszego statutu.
 5. Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.
 7. Związek posiada osobowość prawną.
 8. Związek ma prawo do używania i ochrony nazwy i znaku - kompozycji graficznej według wzoru ustalonego przez Radę Nadzorczą Związku.

 

  § 2

 1. Celem działalności Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej.
 2. Do zadań Związku należy:
 • prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej, doradczej, szkoleniowej i wydawniczej,
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego; 
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi,
 • przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni,
 • przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych zrzeszonych spółdzielni,
 • reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni wobec innych podmiotów krajowych i zagranicznych w ramach działalności statutowej Związku; 

 

 1. Związek może na zlecenie organizacji spółdzielczych i spółdzielni nie zrzeszonych w Związku:
  1) przeprowadzać lustracje lub badania sprawozdań finansowych,
  2) prowadzić działalność szkoleniową, instruktażową, doradczą oraz
      wydawniczą.

 

 

 • 3

W ramach prowadzonej działalności Związek jest uprawniony do:

 • Delegowania swoich przedstawicieli na walne zrzeszonych spółdzielni.
 • Reprezentowania interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego.
 • Reprezentowania interesów zrzeszonych spółdzielni wobec dostawców mediów i usług.
 • Zwoływania walnych zgromadzeń spółdzielni zrzeszonych w Związku w przypadkach określonych w ustawie.
 • Przeprowadzania lustracji spółdzielni na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadkach określonych w ustawie.
 • Podjęcia uchwały w sprawie postawienia zrzeszonych spółdzielni mieszkaniowych w stan likwidacji w przypadkach określonych w ustawie i wyznaczenia likwidatora. W tym wypadku w imieniu spółdzielni, Związek zawiera umowę z likwidatorem.
 • Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji Spółdzielni zrzeszonych jeżeli likwidator tego nie uczyni.

 

 • 4

Związek współpracuje z innymi organizacjami spółdzielczymi oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką mieszkalnictwa.

 

 

 1. Członkowie Związku.

 

 • 5

Członkami Związku mogą być:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • spółdzielnie osób prawnych spółdzielczości mieszkaniowej,

 

 • 6
 1. Decyzję o przyjęciu Spółdzielni w poczet członków Związku podejmuje Zarząd Związku.
 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Związku wraz z uchwałą walnego zgromadzenia wyrażającej zgodę na przystąpienie do Związku.
 3. Założyciele Związku, którzy podpisali statut, stają się członkami Związku z chwilą jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Przystępujący do Związku po jego zarejestrowaniu stają się członkami Związku z chwilą przyjęcia ich w poczet członków przez Zarząd Związku.
 5. Deklaracja przystąpienia do Związku powinna zawierać nazwę członka i jego siedzibę, NIP, REGON oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu Związku oraz uchwał organów statutowych Związku.
 6. Decyzja w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta przez Zarząd Związku w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 7. Przyjęcie w poczet członków zostaje stwierdzone na deklaracji członkowskiej podpisem dwóch członków Zarządu Związku z podaniem daty decyzji o przyjęciu.
 8. O decyzji w sprawie przyjęcia lub o decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Związku, Zarząd Związku zawiadamia zainteresowanego, o którym mowa w § 5 na piśmie w ciągu jednego miesiąca od daty jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków Związku, powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania.
 9. W razie odmowy w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku bądź zwłoki w rozpatrzeniu wniosku trwającej ponad dwa miesiące od dnia złożenia deklaracji, ubiegającemu się o członkostwo, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej Związku w ciągu sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia                      o odmowie lub upływu terminu na załatwienie wniosku.
 10. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Związku w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej Związku zainteresowany, o którym mowa w § 5 powinien być zawiadomiony w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały wraz z uzasadnieniem. Decyzja Rady Nadzorczej Związku jest ostateczna.

 

 • 7
 1. Przystępujący do Związku obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu                 w poczet członków Związku.
 2. „Wysokość wpisowego wynosi 20% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS na dany rok kalendarzowy.”
 3. „Wysokość udziałów wynosi 15% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS na dany rok kalendarzowy.”
 4. Przystępujący do Związku członek, o którym mowa w § 5 pkt 1) obowiązany jest wnieść udziały w liczbie:
  2 udziały, jeżeli powierzchnia użytkowa jego zasobów wynosi  do 000 m2
  3 udziały, jeżeli powierzchnia użytkowa jego zasobów wynosi od 100.001 m2 do 150.000 m2
  4 udziały, jeżeli powierzchnia użytkowa jego zasobów wynosi od 150.001 m2 do 200.000 m2
  5 udziałów, jeżeli powierzchnia użytkowa jego zasobów wynosi od 200.001 m2 do 250.000 m2
  6 udziałów, jeżeli powierzchnia użytkowa jego zasobów wynosi ponad 250.001 m2.
  Powyższe powierzchnie liczone są w pełnych metrach kwadratowych.
 5. Przystępujący do Związku członek, o którym mowa w § 5 pkt 2 obowiązany jest wnieść sześć udziałów.
 6. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. Wniesione udziały podlegają zwrotowi w nominale w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członkostwo ustało z zastrzeżeniem postanowienia § 16 ust 4 Statutu.
 8. Członkowie Związku są obowiązani wnosić coroczne składki na działalność statutową Związku, których wysokość i terminy wnoszenia ustala Rada Nadzorcza Związku.

 

 • 8

Członek Związku ma prawo do:

 • oceny działalności Związku i jego organów,
 • zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawie działalności Związku,
 • korzystania z prowadzonej przez Związek działalności na warunkach określanych w statucie i przez jego statutowe organy,
 • udziału poprzez swoich delegatów w Zjeździe Delegatów Związku i w wyborach do innych organów Związku,
 • otrzymania odpisu obowiązującego statutu Związku oraz odpisu regulaminów,
 • żądania przeprowadzenia lustracji Związku,
 • udostępnienia mu do zaznajomienia się: uchwał organów Związku, protokołów obrad organów Związku, protokołów lustracji Związku, rocznych sprawozdań finansowych. umów zawieranych przez Związek z osobami trzecimi.

 

 • 9

Związek może odmówić członkowi Związku wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek Związku wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Związku i przez to wyrządzi Związkowi znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.
Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Związek z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Związku do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

 • 10

Członek Związku jest zobowiązany do:

 • wniesienia wpisowego i udziałów, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3.
 • wpłacania w ustalonych terminach składek na działalność statutową Związku,
 • przestrzegania postanowień statutu Związku oraz uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej,
 • umożliwienia przeprowadzenia lustracji, udzielania lustratorowi niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania mu żądanej dokumentacji,
 • zawiadamiania Związku o zmianie statutu oraz o czasie i miejscu zwołania walnego zgromadzenia.
 • zapewnienia możliwości udziału w pracach organów Związku swoim delegatom na Zjazd Delegatów Związku oraz swoim przedstawicielom wybranym do innych organów Związku,
 • zgłaszania istotnych zmian jego danych.
 • przekazywania Związkowi informacji niezbędnych do prowadzonej przez Związek działalności statutowej oraz wynikających z przepisów prawa,

 

 • 11

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 • wypowiedzenia,
 • wykreślenia członka ze Związku,
 • wykluczenia członka ze Związku.

 

 • 12
 1. Członek Związku może zostać wykreślony z rejestru członków w przypadku, gdy utracił osobowość prawną.
 2. Wykreślenia członka dokonuje Rada Nadzorcza Związku na wiosek Zarządu Związku.

 

 • 13
 1. Członek Związku może zostać wykluczony ze Związku, w przypadku rażącego naruszenia prawa oraz działania sprzecznego z celem i zadaniami Związku, a w szczególności:
  1) nie stosowania się do przepisów ustawowych,
  2) nie stosowania się do przepisów statutu, regulaminów wewnętrznych Związku,
  3) nie przestrzegania uchwał organów Związku,
  3) działania na szkodę Związku.
 2. Uchwała Rady Nadzorczej Związku o wykluczeniu członka z rejestru członków wymaga pisemnego uzasadnienia i wskazania trybu odwoławczego.
 3. Członkowi wykluczonemu z rejestru członków przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Rady Nadzorczej do Zjazdu Delegatów Związku, które powinno być złożone w formie pisemnej w siedzibie Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu.
 4. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd Delegatów Związku.
 5. O podjętej uchwale odwołujący się powinien być zawiadomiony w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.

 

 • 14
 1. Członek może wystąpić ze Związku za wypowiedzeniem.
 2. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie.
  Do wypowiedzenia członek jest obowiązany dołączyć oryginał uchwały walnego zgromadzenia w tej sprawie.
 3. Wypowiedzenie członkostwa w Związku wynosi sześć miesięcy, a członkostwo ustaje ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym kończy się okres wypowiedzenia.

 

III. Gospodarka Związku

 

 • 15
 1. Majątek Związku stanowią środki pieniężne i rzeczowe tworzące aktywa trwałe i obrotowe uwidocznione w księgach rachunkowych Związku oraz sprawozdaniach finansowych sporządzanych na podstawie tych ksiąg.
 2. Źródłami finansowania majątku Związku są środki pochodzące z wpłat wpisowego, udziałów i składek na wykonywanie działalności statutowej Związku oraz opłat za świadczone usługi, a także darowizn osób prawnych i fizycznych.
 3. Związek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 • 16
 1. Związek prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowo-gospodarczych.
 2. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Różnica pomiędzy wpływami i kosztami za okres obrachunkowy stanowi nadwyżkę bilansową. Zwiększa lub zmniejsza ona odpowiednio fundusz zasobowy na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów Związku lub zwiększa przychody względnie obciąża koszty działalności statutowej Związku w kolejnym okresie obrachunkowym na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów Związku.
 4. Straty bilansowe Związku pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych Związku.
 • 17

Koszty działalności Związku pokrywane są:

 • ze składek na wykonywanie zadań Związku,
 • z przychodów za świadczone usługi,
 • przychodami z innych źródeł finansujących działalność statutową Związku.

 

 • 18
 1. Funduszem własnym Związku jest fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, darowizn oraz z dochodów uzyskanych z innych źródeł na podstawie uchwał właściwych organów.
 2. Funduszem własnym Związku jest fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie lub innych źródeł.
 3. Związek może tworzyć inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach.
 4. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określa Zjazd Delegatów Związku.

 

 

 • 19

Wykreślony.

 

 • 20

Wykreślony.

 

 1. Organy Związku.

 

 • 21

Organami Związku są:

 • Zjazd Delegatów Związku
 • Rada Nadzorcza Związku
 • Zarząd Związku

 

Zjazd Delegatów Związku

 • 22
 1. Zjazd Delegatów Związku jest najwyższym organem Związku.
 2. Zjazd Delegatów Związku tworzą delegaci członków Związku wybierani w drodze uchwał walnego zgromadzenia. lub zebrania przedstawicieli.
 3. Każdy członek Związku na pierwszą kadencję wybiera jednego delegata.
 4. Na drugą i kolejne kadencje członek Związku, z zastrzeżeniem ust 5, wybiera swoich delegatów proporcjonalnie do ilości udziałów w liczbie jeden przedstawiciel na pełne dwa udziały.
 5. Na drugą i kolejne kadencje członek Związku, o którym mowa w 5 pkt 2) i pkt 3) wybiera jednego delegata .
 6. Wybrany delegat może brać udział w Zjeździe Delegatów Związku tylko osobiście.
 7. Każdy delegat ma jeden głos.
 8. Członkowie Związku niebędący delegatami mogą uczestniczyć w Zjeździe Delegatów

       Związku z głosem doradczym.

 • 23
 1. Kadencja delegata, z zastrzeżeniem ust. 2  wynosi 4 lata i trwa od Zjazdu Delegatów Związku rozpoczynającego kadencję do dnia poprzedzającego obrady Zjazdu Delegatów Związku w czwartym roku.
 2. Mandat delegata wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 3. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1) odwołania delegata przez członka Związku, który go delegował,
  2) zrzeczenia się mandatu przez delegata lub jego zgonu,
  3) ustania członkostwa członka Związku, który go delegował,
  • ustania członkostwa delegata, utraty pełnionej funkcji lub ustania zatrudnienia w spółdzielni lub organizacji spółdzielczej, która go delegowała.
 4. Na miejsce delegata, który utracił mandat, członek Związku, dokonuje wyboru innego delegata do końca kadencji Zjazdu Delegatów Związku. Nie dotyczy to przypadku wygaśnięcia mandatu, o którym mowa w ust. 3 pkt.3.

 

 

 • 24

Do wyłącznej właściwości Zjazdu Delegatów Związku należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności Związku,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej Związku i Zarządu Związku,
 • zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych podejmowanie uchwał co do wniosków członków Związku, Rady Nadzorczej Związku lub Zarządu Związku w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego  z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich; 
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat.
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Związek może zaciągnąć,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Związku,
 • uchwalanie zmian statutu Związku; 
 • uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów Związku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Związku, podziału Związku oraz jego likwidacji,
 • wybór członków Rady Nadzorczej Związku i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Związku,
 • uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej Związku,

 

 

 • 25
 1. Zjazd Delegatów Związku zwołuje Zarząd Związku raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Ponadto Zarząd Związku zwołuje Zjazd Delegatów Związku także na żądanie:
  1) Rady Nadzorczej Związku,
  2) co najmniej 1/3 liczby delegatów na Zjazd Delegatów Związku,
  3) co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Związku.
 3. Żądanie zwołania Zjazdu Delegatów Związku powinno być wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu uzasadniającego jego zwołanie.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Zjazd Delegatów Związku powinien być zwołany w takim terminie, aby mógł się odbyć w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, a jeżeli to nie nastąpi zwołuje go Rada Nadzorcza Związku.
 5. W przypadku zwołania Zjazdu Delegatów na wniosek Rady Nadzorczej Związku termin zwołania ustala Rada Nadzorcza.
 6. Żądający zwołania Zjazdu Delegatów Związku zgłaszają tematykę do porządku obrad Zjazdu Delegatów Związku.

 

 • 26
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Związku, członkowie Związku i ich delegaci powinni być zawiadomieni na piśmie na 21 dni przed terminem Zjazdu Delegatów Związku.
 2. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu Delegatów Związku mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem pisemnego ich zgłoszenia nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu Delegatów Związku.
 3. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Związku i delegatom na 7 dni przed terminem Zjazdu Delegatów Związku.

 

 

 • 27
 1. Zjazd Delegatów Związku jest zdolny do podejmowania uchwał bez względu na liczę obecnych delegatów.
 2. Zjazd Delegatów Związku może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Związku i ich delegatom w terminach i w sposób określony w statucie, z wyjątkiem uchwały o odwołaniu członka Zarządu Związku w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
 3. Z obrad Zjazdu Delegatów Związku sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Zjazdu Delegatów Związku w terminie 30 dni od daty Zjazdu Delegatów Związku.
 4. Protokoły są jawne dla członków Związku oraz dla przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Protokoły przechowuje Zarząd Związku, co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
 6. Uchwały Zjazdu Delegatów Związku obowiązują wszystkich członków Związku.
 7. Członek Związku może zaskarżyć do sądu uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu; na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Związku.

 

 • 28
 1. Obrady Zjazdu Delegatów Związku otwiera członek Rady Nadzorczej Związku przez nią wyznaczony.
 2. Zjazd Delegatów Związku wybiera Prezydium Zjazdu Związku
 3. Uchwały na Zjeździe Delegatów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów,

    chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.

 1. Głosowanie na Zjeździe Delegatów Związku odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do

     Rady Nadzorczej Związku , udzielenia absolutorium członkom Zarządu Związku oraz

    odwołania członka Rady Nadzorczej Związku.

 1. Na żądanie 1/5 delegatów obecnych na Zjeździe zarządza się głosowanie tajne także w

    innych sprawach objętych porządkiem obrad.

 1. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zjazdu

   uchwalony przez Zjazd Delegatów Związku.

 

 

 • 29

O uchwałach podjętych przez Zjazd Delegatów Związku, Zarząd Związku zawiadamia członków Związku pisemnie w terminie jednego miesiąca od daty ich podjęcia.

 

 

Rada Nadzorcza Związku.

 • 30
 1. Rada Nadzorcza Związku sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Związku.
 2. Rada Nadzorcza Związku liczy od pięciu do dziewięciu członków.
 3. Członków Rady Nadzorczej Związku wybiera Zjazd Delegatów Związku.
 4. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Związku są delegaci na Zjazd Delegatów Związku.
 5. Do Rady Nadzorczej Związku mogą być wybierani delegaci zrzeszonych organizacji spółdzielczych lub przedstawiciele osób prawnych będących członkami tych organizacji.
 6. W skład Rady Nadzorczej Związku nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku lub osoby będące pełnomocnikami Zarządu Związku oraz osoby pozostające z członkami Zarządu Związku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 7. Kadencja Rady Nadzorczej Związku trwa 4 lata.
 8. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej Związku może być odwołany większością 2/3 głosów przez Zjazd Delegatów Związku.
 9. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, w wysokości uchwalonej przez Zjazd Delegatów.

 

 • 31

Do zakresu działania Rady Nadzorczej Związku należy:

 • uchwalanie rocznych planów finansowo – gospodarczych.
 • nadzór i kontrola działalności Związku poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowo – gospodarczych.
 1. b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Związek jego zadań statutowych, ze
  szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Związek praw jego członków, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd Związku wniosków
  organów Związku i jego członków; 
 • ustalanie wysokości składek na działalność statutową Związku.
 • ustalanie trybów i terminu wnoszenia składek na działalność statutową Związku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej; 
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich; 
 • podejmowanie uchwał w sprawie wykreślania lub wykluczania członków Związku,
 • uchwalanie regulaminów Komisji Rady Nadzorczej i regulaminu Zarządu Związku,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku;
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia członów Zarządu Związku,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Związku; 
 • składanie Zebraniu Delegatów Związku sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowo – gospodarczych.
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Związkiem a członkiem Zarządu Związku lub dokonywanych przez Związek w interesie członka Zarządu Związku oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach.
  Do reprezentowania Związku wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej Związku przez nią upoważnionych.

 

 • 32
 1. Rada Nadzorcza Związku może żądać od Zarządu Związku sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Związku.
 2. Rada Nadzorcza Związku składa sprawozdanie ze swej działalności Zjazdowi Delegatów Związku.

 

 • 33
 1. Mandat członka Rady Nadzorczej Związku wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1) odwołania członka Rady Nadzorczej Związku większością 2/3 głosów przez Zjazd
  Delegatów Związku,
  2) zrzeczenia się mandatu przez członka Rady Nadzorczej Związku,
  3) zgonu członka Rady Nadzorczej Związku,
  4) ustania członkostwa członka Związku, z której został wybrany członek Rady
      Nadzorczej Związku,
  • ustania członkostwa delegata, utraty pełnionej funkcji lub ustania zatrudnienia w spółdzielni lub organizacji spółdzielczej, która go delegowała,
  • cofnięcia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej.
 3. W miejsce delegata, który utracił mandat przed upływem kadencji, na wniosek Rady Nadzorczej, najbliższy Zjazd Delegatów dokona wyboru uzupełniającego innego delegata.
 4. Mandat członka Rady Nadzorczej Związku, wybranego w ramach wyboru uzupełniającego, wygasa z upływem kadencji liczonej od daty wyboru delegata, w miejsce którego został powołany.

 

 • 34
 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej Związku zwołuje jej przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Związku zwołuje przewodniczący Zjazdu Delegatów Związku lub jego zastępca w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Związku w okresie dwóch tygodniu po Zjeździe Delegatów Związku.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej Związku powinno być zwołane na wniosek:

-  1/3 liczby jej członków

-  Zarządu Związku w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 1. Uchwały Rady Nadzorczej Związku podejmowane są zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyborów i odwołania członków Zarządu, które odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Do skuteczności podejmowania uchwał Rady Nadzorczej Związku wymagana jest obecność powyżej 50% składu Rady Nadzorczej Związku.

 

 

 • 35
 1. Rada Nadzorcza Związku wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz oraz przewodniczący komisji Rady Nadzorczej Związku.
 2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej Związku.
 3. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady Nadzorczej Związku mogą być członkami komisji Rady Nadzorczej Związku.

 

 • 36

Rada Nadzorcza Związku powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w zależności od potrzeb inne stałe lub czasowe komisje, określając ich skład, cele i zadania.

 

 

 

 

 • 37

Wewnętrzną strukturę  Rady Nadzorczej Związku, szczegółowy zakres  działania,  tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej Związku określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów Związku.

 

Zarząd Związku

 • 38

 Zarząd Związku kieruje działalnością Związku w granicach ustalonych Ustawą, statutem oraz

uchwałami Zjazdu Delegatów Związku i Rady Nadzorczej Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.

 

 • 39
 1. Zarząd Związku liczy od dwóch do trzech członków, w tym Prezesa i jego zastępcy/zastępców.
 2. Prezesa i jego zastępców wybiera Rada Nadzorcza Związku w głosowaniu tajnym z pośród zgłoszonych kandydatów większością głosów.
 3. Z członkami Zarządu Związku Rada Nadzorcza Związku nawiązuje stosunek pracy lub inną umowę cywilnoprawną.
 4. Rada Nadzorcza Związku może odwołać członka Zarządu Związku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 5. Odwołanie członków Zarządu Związku może nastąpić także w drodze uchwały Zjazdu Delegatów Związku w przypadku nie udzielenia absolutorium.
 6. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu Związku, tryb prac i inne sprawy organizacyjne Zarządu Związku określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Związku.

 

 

 

 • 40
 1. Do kompetencji Zarządu Związku należy podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Związku nie zastrzeżonych w Ustawie oraz w statucie innym organom Związku.
 2. W szczególności do zakresu działania Zarządu Związku należy:
  1) realizowanie uchwalonych przez Radę Nadzorczą Związku planów

    finansowo – gospodarczych Związku,
2) podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych w ramach rocznego planu finansowo-gospodarczego Związku,
3) realizacja statutowych zadań Związku,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz sprawozdań z wykonania
    planu finansowo –gospodarczego,
5) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania Rady Nadzorczej Związku,
6) przygotowanie i zwoływanie Zjazdu Delegatów Związku,
7) występowanie w imieniu Związku wobec władz instytucji oraz innych osób prawnych                               

 i fizycznych,
8) zaciąganie zobowiązań majątkowych w granicach określonych uchwałami Zjazdu Delegatów    Związku,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy, statutu oraz uchwał Zjazdu Delegatów
     Związku i Rady Nadzorczej Związku,
10) ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników Biura Zarządu Związku, w ramach
      zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Związku funduszu płac,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków do Związku.

 • Prezes Zarządu pełni funkcję pracodawcy wobec zatrudnianych pracowników biura Związku.

 

 • 41
 1. Oświadczenia woli za Związek składają dwaj członkowie Zarządu Związku lub członek Zarządu i pełnomocnik.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, składa się na piśmie w ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 

 • 42

Członkowie Zarządu Związku biorą udział w Zjeździe Delegatów Związku oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej Związku i przedstawiają tym organom wymagane sprawozdania, wyjaśnienia i dokumenty.

 

 • 43

Wykreślony.

 

 

Przepisy wspólne dla członków Rady Nadzorczej Związku i Zarządu Związku

 

 • 44
 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Związku i Zarządu Związku.
 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza Związku może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu Związku.
  W okresie czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Związku przez członka Rady Nadzorczej Związku jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Związku ulega zawieszeniu.
 3. Członkowie Zarządu Związku i Rady Nadzorczej Związku nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej Związku i Zarządu Związku nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Związku, a w szczególności uczestniczyć, jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Związku. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej Związku lub Zarządu Związku oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 5. Naruszenie przez członka Rady Nadzorczej Związku zakazu konkurencji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, stanowi podstawę do:
  1) odwołania członka Rady Nadzorczej Związku oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane   w odrębnych przepisach,
  2) zawieszenia członka Rady Nadzorczej Związku w pełnieniu czynności,
  3) odpowiedzialności odszkodowawczej w razie powstania szkody w majątku Związku.
 6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej Związku podejmuje Rada Nadzorcza Związku. Zawieszenie wymaga większości 2/3 głosów.

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LUSTRACYJNA

 

 • 45
 1. Każdy członek Związku, o którym mowa w § 5 pkt 1 i pkt 2 obowiązany jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.
  Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
 2. W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych, lustrację przeprowadza się corocznie.
 3. Związek przeprowadza lustrację na wniosek zarządu, a także na żądanie walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli, rady nadzorczej lub 1/5 członków organizacji, o których mowa w § 5 pkt 1 i pkt 2.
 4. Związek przeprowadza lustrację na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadkach określonych w ustawie.
 5. Lustrację spółdzielni Związek przeprowadza w trybie określonym w Ustawie, Instrukcji Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Regulaminie przeprowadzania lustracji uchwalonym przez Radę Nadzorczą Związku.
 6. Na wniosek zainteresowanego członka lustracja może być przeprowadzona w każdym czasie.

 

 • 46
 1. Celem lustracji jest:
 • sprawdzenie przestrzegania przez członka Związku przepisów prawa i postanowień statutu;
 • zbadanie przestrzegania przez członka Związku prowadzenia przez niego działalności w interesie ogółu członków;
 • kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez członka Związku jego celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
 • wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów członka Związku;
 • udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności członka Związku.
 1. Lustracja może obejmować całość lub część działalności spółdzielni albo tylko określonych
  zagadnień.

 

 • 47
 1. Lustrację na podstawie umowy z Zarządem Związku przeprowadza lustrator lub zespół lustratorów.
 2. Lustratora lub zespół lustratorów do przeprowadzenia lustracji wyznacza Zarząd Związku spośród lustratorów zarejestrowanych na liście lustratorów Związku.
 3. Zarząd Związku prowadzi listę lustratorów Związku, na którą wpisuje osoby posiadające odpowiednie uprawnienia określone w ustawie. Lista ta podlega corocznie aktualizacji.
 4. Na kolejne lustracje zgłaszane przez Spółdzielnie, Zarząd kieruje zapytania do lustratorów po kolei ze zweryfikowanej listy lustratorów drogą mailową.
 5. Nie wykonanie lustracji w terminie wiąże się z wykluczeniem lustratora z listy
 6. Jeżeli spółdzielnia w której ma być przeprowadzana lustracja zgłosi zastrzeżenia do wyboru lustratora - uwaga tak winna być przekazana na piśmie z uzasadnieniem lub w przypadku odmowy przekazania uwag na piśmie winna być sporządzona notatka z rozmowy telefonicznej przez pracownika biura.
 7. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która posiada uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą i która złoży oświadczenie o treści przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej o spełnieniu poniższych warunków:
 • nie była zatrudniona i nie była związana z lustrowaną spółdzielnią umowami zlecenia, czy o dzieło przez ostatnie pięć lat.
 • nie pełniła funkcji członka organu samorządowego lustrowanego podmiotu przez ostatnie trzy lata,
 • nie jest współmałżonkiem względnie krewnym w linii prostej pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w strukturze lustrowanego podmiotu,
 • nie jest członkiem lustrowanego podmiotu,
 • nie zamieszkuje w zasobach lustrowanej spółdzielni i nie wynajmuje lokalu,
 • posiada ważne uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą i kwalifikacje w zakresie tematyki objętej programem lustracji oraz spełnia wymogi dotyczące obowiązku podnoszenia kwalifikacji określone w § 8 uchwały nr 10/2006 z dn. 7.07.2006 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów,
 • nie prowadzone jest w stosunku do niej postępowanie o cofnięcie tych uprawnień ani tez inne postępowanie dyscyplinarne albo karne przewidziane prawem,
 1. Lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu

 

 1. Kryteria kwalifikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzania lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza.

  § 48

statut-str14