Rady Nadzorcze i  Zarządy Spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie                               Kraków, 16 września 2023r.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Dnia   26 maja 2023 zostały wprowadzone w ramach zmiany ustawy o samorządzie gminnym zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczące możliwości rozszerzenia zakresu  zamiany wieczystego użytkowania  na własność o dodatkowe elementy które dotychczas nie pozostawały w sferze zainteresowania spółdzielni z uwagi na  wysoki koszt  a co się z tym wiąże brak opłacalności takich działań .

Najnowsze uregulowanie pozwala na nabycie  przez spółdzielnie  i inne podmioty od Skarbu Państwa oraz od jednostek samorządu terytorialnego , terenów zabudowanych  infrastrukturą, taką jak drogi ,śmietniki ,parkingi, hydrofornie czy wreszcie garaże z uwzględnieniem udzielenia  stosownej bonifikaty .

Bonifikaty takiej może  w naszym przypadku udzielić Rada Miasta Krakowa .

Niemniej najbardziej istotne jest, aby zainteresowane spółdzielnie  podjęły działania  na wzór tych z 2002 roku kiedy to wysokość udzielonej bonifikaty wyniosła 98% i aby bonifikata o która teraz  wystąpimy została udzielona  w najwyższej możliwej wysokości .

W chwili obecnej zostały wszczęte wspólne działania: Regionalnego Związku Rewizyjnego w Krakowie wespół z Sejmikiem Krakowskim Spółdzielni mieszkaniowych i grupą życzliwych spółdzielcom przedstawicieli Rady Miasta Krakowa  w osobach panów Dominika Homy , Sławomira Pietrzykai pana przewodniczącego RM Rafała Komarewicza   aby przygotować podwaliny formalne  na rzecz udzielenia bonifikaty na wykup terenów spółdzielczych pozostających w wieczystym użytkowaniu, w wysokości nie mniejszej niż 10% wynikającego z ustawy wyliczenia . Na wystąpienie z roszczeniem o nabycie spółdzielnie mają  rok czasu od momentu wejścia w życie ustawy to jest  od 26 czerwca 2023r. Mamy nadzieje że w dobrze pojętym wspólnym interesie przedstawiciele spółdzielni w wyznaczonym terminie zjawią  się na posiedzeniach Rady Miasta aby lobbować na rzecz najkorzystniejszych dla spółdzielców z naszego miasta, rozwiązań.

 

WAŻNE - dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.

30 listopada mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm, podmiotów użyteczności publicznej.

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku2

https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne#

--------

Ze strony: https://www.mpec.krakow.pl/news/ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-paliw/49

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967, zwana dalej „ustawą”) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 i 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ustawy uprawnieni odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ustawy, są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975).

Powyższe oświadczenia należy składać w terminie do 11 października 2022 r. na adres siedziby naszej Spółki.

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, podpisując je własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (Drogą elektroniczną nie mogą być składane obrazy/skany oświadczeń podpisanych własnoręcznie, np. PDF, jpg.)

Oświadczenia można składać w siedzibie spółki lub w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej i jest równoznaczne ze złożeniem go sprzedawcy ciepła.

Oświadczenie oraz ustawę można pobrać na stronie:

https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf

Ustawa:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Data wejścia w życie ustawy - 10 sierpnia 2022 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych – została podpisana przez Prezydenta w dniu 20 lipca 2022 r.

Ważne

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych - 31 marca 2022 r. projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 2133.

W trakcie prac wprowadzony zostaje art. 25 :

„W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.6)) uchyla się art. 90 i art.
90a”.

 • 9 czerwca 2022 uchwalono projekt ustawy i 10 czerwca 2022 ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 30.06.2022 r. Senat przyjął ustawę odrzucając m.in. art. 25, 42 i 45.

7 lipca 2022 odbyło się rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu – przywrócono skreślone art. jw.

 • 8 lipca 2022 ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Uzupełnienie art. 25 stanowią:

 • „Art. Kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa
  przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmienianej w art. 25, upływa w dniu zwołania.
  pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.
 • 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
  z wyjątkiem:

  2) art. 25 i art. 42, które wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia;
  …”.

Biorąc pod uwagę, że terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w 2022 r. (za rok 2021) zostały wydłużone o 3 miesiące, co oznacza, że sprawozdanie finansowe można:

 • sporządzić i podpisać do dnia 30 czerwca 2022 r.
 • zatwierdzić do dnia 30 września 2022 r.

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Dz.U. 2022 poz. 561

i Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2021 poz. 571),

walne w spółdzielni należy będzie odbyć do dnia 30 września 2022 roku, gdy Prezydent podpisze ustawę, a 6 tygodni od dnia ogłoszenia wypadnie do końca września 2022 r.

Warto jeszcze przypomnieć, że za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in.:

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) od 10 do 720 stawek dziennych
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat
 • postępowanie przymuszające
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS
 • ustanowienie kuratora.

….

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO 30 CZERWCA 2022 ROKU -

-nowy obowiązek właściciela lub zarządcy wynikający z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (Dz. U.z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Deklarację można złożyć m.in. w formie elektronicznej na stronie https://ceeb.gov.pl/.

Brak złożenia deklaracji w terminie jest wykroczeniem podlegającym mandatowi do 500 zł lub w postępowaniu sądowym, grzywnie do 5 000 zł.

 

30.06.2021

Od 1 lipca wchodzi nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Obowiązkowemu zgłoszeniu podlegają informacje dotyczące posiadanych źródeł ciepła w budynkach. Właściciele istniejących nieruchomości mają na to 12 miesięcy. W przypadku powstających budynków termin ten wynosi 14 dni od daty zakończenia inwestycji. Wszystkie informacje pod linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

10.05.2021

Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346401/12785523/12785524/dokument501681.pdf

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

19.01.2021

Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej
w czasie epidemii

Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, dalej u.p.s., dotyczące podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, znajdują zastosowanie także do spółdzielni mieszkaniowych.

Zmiany w prawie

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, do u.p.s., dodane zostały przepisy szczególne dotyczące podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie. Rozwiązania te stosuje się wyłącznie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, dalej u.s.m., nie zawierają regulacji dotyczących podejmowania uchwał w czasie stanu epidemii. Tym samym, wobec braku w u.s.m. norm dotyczących podejmowania uchwał w tym szczególnym czasie, przepisy art. 36 § 9 – 13 u.p.s. znajdują zastosowanie także do spółdzielni mieszkaniowych. W zakresie nieuregulowanym w u.s.m. zastosowanie znajdują odpowiednie regulacje u.p.s.

Przepisy dodane do u.p.s. w związku z epidemią dają elastyczność w zakresie podejmowania uchwał przez najwyższy organ spółdzielni, co jest istotne z punktu widzenia konieczności zapewnienia transparentności głosowania. Zatem do nadzorowania przebiegu głosowania w trybie szczególnym możliwe jest powołanie komisji składającej się z członków spółdzielni, członków spółdzielni i członków rady nadzorczej albo zapewnienie udziału notariusza podczas głosowania i sporządzenia protokołu notarialnego z przebiegu głosowania, o którym mowa w art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

 

24.10.2020

Zasady ze strefy czerwonej zostają rozciągnięte na całą Polskę.

Między innymi:

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m,

obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań organizowanych w domu, w których bierze udział do 20 osób,

konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Informujemy, że stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie organizacji walnych zgromadzeń, wraz z podstawą prawną, zostało zamieszczone na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/termin-zwolywania-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-w-czasie-obowiazywania-stanu-epidemii-wprowadzonego-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19. Na stronie tej została zawarta także interpretacja, dotycząca składania sprawozdań finansowych.                     

 

W dniu 23 czerwca br. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086),

m.in. zawarto w niej regulację:

Art. 78. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

4)       po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”;

Zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług.

Bez maseczek w zakładach pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Zalecenia GIS dla zarządzających budynkami

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/

 

Zmiana terminów WZCz, zdalne posiedzenia organów:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2020 poz. 568

Z serwisu Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

 

 

12.03.2020   https://www.pip.gov.pl

Praca zdalna - przeciwdziałanie COVID-19

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia:

W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną  - ustna, czy pisemna?

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Na jak długi okres  praca zdalna może być powierzona?

Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Jednocześnie należy wskazać, że art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wydaje się zatem, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww. okres.

  Czy pierwotnie określony czas świadczenia pracy zdalnej może być skracany lub wydłużany?

Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie, należy zatem uznać, że dopuszczalne jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy zdalnej na czas oznaczony i uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.

Czy  pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?

Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.

Czy odmowa świadczenia pracy zdalnej jest podstawą do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności (kara porządkowa)?

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych. Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?

Przepisy ustawy nie odwołują się do warunków mieszkaniowych lub rodzinnych pracownika przy polecaniu pracy zdalnej. Jednak w przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej.

Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?

Ustawa nie przewiduje obowiązku uzasadniania polecenia pracy zdalnej. Stanowi natomiast, że pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną tylko w celu przeciwdziałania COVID-19. Polecając pracownikowi pracę zdalną pracodawca powinien więc działać w ww. celu.

Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy, regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej? Czy wystarczy jego przeświadczenie i doświadczenie życiowe?

W rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.

Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika?

Zgodnie z art. 3 ustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Takie brzmienie przepisu wskazuje, że pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika.

Jakie są uprawnienia pracownika w razie zamknięcia zakładu pracy lub niemożności wykonywania pracy zdalnej z powodu COVID-19?

W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie:

- wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie - ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia),

- jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony % przychodu/dochodu/zysku).

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.)

Stanowisko dotyczące możliwości wysłania pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy wypoczynkowe w okresie zagrożenia koronawirusem.

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika (np. przesunięcie terminu urlopu, choroba pracownika) pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, z dniem 1 stycznia następnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym.

Przepis art. 168 Kodeksu pracy stanowi, że urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przywołanym wyżej przepisie. W wyroku z dnia 24 stycznia 2005r., sygn. akt I PK 124/05, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop zaległy nawet bez jego zgody.

Oznacza to, że pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin wykorzystania zaległego urlopu, np. w okresie zagrożenia koronawirusem (30 września to ostateczny termin wykorzystania zaległego urlopu).  


 

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:

 • obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
 • obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną i opublikowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak ZPM.6131.5.2020.MS, dotyczące propozycji zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych pracowników, wynikających z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), proponuję:

 1. zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego
  i przywróceniu możliwości przyjmowania pracowników do tych placówek;
 2. utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich;
 3. dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne),
  w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 4. dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu
  i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności
  z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
 5. przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego;
 6. utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

Działania pracodawców przeprowadzane zgodnie z powyższymi propozycjami nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, a jednocześnie pozwolą zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

 Apeluję jednocześnie do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów.

                                                           Z poważaniem,

                                                                                   Główny Inspektor Pracy

                                                                                        Wiesław Łyszczek

 

 

Aktualności

2022-06-15 11:17:14

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych uchwalona na pos. Sejmu nr 56 dnia 09-06-2022

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

Do tekstu ustawy wprowadzono:

Art. 25. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.6)) uchyla się art. 90 i art. 90a.

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem:
….

2) art. 25 i art. 42, które wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia;
….

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO 30 CZERWCA 2022 ROKU -

-nowy obowiązek właściciela lub zarządcy wynikający z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (Dz. U.z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Deklarację można złożyć m.in. w formie elektronicznej na stronie https://ceeb.gov.pl/.

Brak złożenia deklaracji w terminie jest wykroczeniem podlegającym mandatowi do 500 zł lub w postępowaniu sądowym, grzywnie do 5 000 zł.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych uchwalona na pos. Sejmu nr 56 dnia 09-06-2022

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

Do tekstu ustawy wprowadzono:

Art. 25. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.6)) uchyla się art. 90 i art. 90a.

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem:
….

2) art. 25 i art. 42, które wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia;
….


 

 

16.04.2020

Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa.

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4,
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni,

 • można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze,

 • liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni,

 • osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego.

Nadal obowiązują:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,

 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,

 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja

  i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy
z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.